OPICLOTH 2020SS x IN9STUDIO 化约为简之物象,兼包并容,而具塑造性。无定形体,匿伏绸缪,无予界说。一切归于本质,抽离、融合;为自然,而然。